Vítejte na stránkách lanového
centra DDM hl. m. Prahy!


Lanové centrum Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy je součástí areálu Loděnice Vltava a nabízí zábavu pro skupiny dětí, přátel i rodiny.

V rámci připravených programů, kde hraje hlavní roli komunikace, důvěra a týmová spolupráce, prožijete netradičně svůj volný čas v příjemném prostředí Libeňského ostrova.

V areálu jsou k dispozici nízké lanové překážky, jejichž prostřednictvím získají účastníci pocit jistoty při pohybu nad zemí a samozřejmě také lanové překážky ve výšce přibližně osm metrů. Je možné využít také lezeckou stěnu.

Program je možné doplnit o kanoistiku na klidné hladině slepého ramene řeky Vltavy a posezení u táborového ohně s opékáním buřtů.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pro školská zařízení

Chcete prožít se třídou něco neobvyklého, ale přitom maximálně bezpečného, o čem se bude dlouho povídat? Nevíte, kam na školní výlet? Nabízíme vám netradiční činnosti s troškou dobrodružství v příjemném prostředí Libeňského ostrova.


Naše programy jsou navázány na Rámcové vzdělávací programy:


Klíčové kompetence: kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, gymnázia – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.8.2 RVP ZV (Těl. výchova) a 5.7.2 RVP GV (Těl. výchova)


Ke všem programům nabízíme možnost posezení u táboráku s opékáním buřtů.

Minimální počet účastníků programu je 10. Pedagogický doprovod má účast v programu zdarma (1 pedagog na sk. 10 žáků).

Program Lana

Pohyb po lanových překážkách důkladně prověří tělesnou zdatnost účastníků a jejich celkovou koordinaci v prostoru. Účastníci se učí novým pohybovým dovednostem, nebo se v nich zdokonalují, vždy za dohledu vyškoleného instruktora Lanového centra DDM hl. m. Prahy. Na základě získaných dovedností jsou účastníci schopni zvolit a používat pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj. Naučí se pojmenovat a správně použít celotělové úvazky, karabiny, jistící pomůcky a zvládnou se vzájemně jistit. Účastníci pracují v malých skupinách tak, aby aktivity byly co nejintenzivnější. Každý z účastníků má možnost volby obtížnosti. Minimální délka programu jsou dvě hodiny.

Program Voda

Vodácké programy jsou vedeny vedoucími a instruktory vodní turistiky. Dle věku a dispozic účastníků jsou pro program volena vhodná plavidla (kánoe, pramice). Na řece Vltavě si účastníci osvojí základní vodáckou terminologii, pochopí rozdíl mezi jednotlivými plavidly a nacvičí a osvojí si vodácké záběry, pohyb na vodě i základy vodácké záchrany. Minimální délka programu jsou dvě hodiny.

Program Voda a vzduch

Jedná se o kombinovaný program, během kterého si účastníci vyzkouší pohyb nad zemí i na vodě. Minimální délka programu jsou tři hodiny.


Pro veřejnost

Program je určen pro širokou veřejnost bez rozdílu věku. Minimální počet účastníků jsou 2. Doporučujeme vám však účast ve větší skupině, pro některé překážky je výhodná spolupráce více osob. Minimální délka programu jsou 2 hodiny, horní hranici necháváme na vás.

Program zahájíte na nízkých lanových překážkách. Jsou to skupinově orientované činnosti, které provádíme na zemi nebo nízko nad zemí. Jejich hlavním cílem je dobře vás připravit na hlavní část, kterou tvoří vysoké lanové překážky instalované ve výšce přibližně 8 metrů nad zemí. Následuje obléknutí do úvazků a vysvětlení jištění.

Vysoké lanové překážky tvoří tu část programu, kterou si budete nejdéle pamatovat, a to nejen díky počátečním pocitům úzkosti a strachu z překážek, ale i radosti a vítězné euforii po jejich překonání.

Chcete u nás oslavit narozeniny?

Konkrétní náplň narozeninového programu je na vašich požadavcích, obvykle jsou v něm zařazeny dvě hodiny lanových překážek + 1–2 hodiny v areálu s opékáním buřtů, dortem, někdy program doplňujeme programem na vodě.

V areálu máme hřiště s umělým povrchem, branky na malý fotbal, můžeme zapůjčit míče, frisbee, zajistit slackline, skákací boty, skákací hrad... Vše záleží na vašem přání. Dovezené potraviny lze během programu uchovat v chladničce.


Pro firmy

Pro vaše zaměstnance, partnery či klienty zorganizujeme akci, jejimž cílem může být neformální atmosféra, zábavný program, ale i rozvoj týmové spolupráce, komunikace či firemní kultury. Máme pro vás připraveno několik standardních programů a jsme připraveni program upravit přesně podle vašich požadavků.

Po krátkém úvodu a lehkém rozcvičení je možné přejít na nízké lanové překážky. Jsou to překážky do jednoho metru nad zemí a jejich prostřednictvím získají účastníci pocit jistoty při pohybu nad zemí. Účastníci jsou rozděleny do malých skupinek, navzájem se jistí a už i zde hraje důležitou roli komunikace a důvěra.

Obléknutím celotělových úvazků, nácvikem jištění a jeho bezpečným zvládnutím začíná hlavní bod programu – vysoké lanové překážky. Ty jsou přibližně osm metrů nad zemí a jsou tvořeny soustavou lan a dřevěných prvků. Je možné využít také lezeckou stěnu.

Do programu není nikdo nucen, proto se z některých firem účastní jen třetina zaměstnanců, v jiných skoro všichni. Firemní programy v lanovém centru dobře fungují pro skupiny s 8–20 lezci, větším skupinám doporučujeme program doplnit částí na vodě. Minimální počet lezců v rámci programu je pět.

Nestačí vám lanové centrum? Kromě části na vodě umíme spoustu dalšího. Doplníme program slackline? Chcete pro děti skákací hrad? Máte požadavky na zajištění pohoštění či máte catering vlastní? Ozvěte se nám, vyjdeme si vstříc.


Kalendář

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

Lana

Voda

PO

Lana

Voda

ÚT

Lana

Voda

ST

Lana

Voda

ČT

Lana

Voda

Lana

Voda

SO

Lana

Voda

NE

SVĚTLEJŠÍ BARVA - ZATÍM NEPOTVRZENO

TMAVŠÍ BARVA - DEFINITIVNĚ POTVRZENO

LANA - PROGRAM LANOVÉHO CENTRA

VODA - PROGRAM LODĚNICE

Objednávka

-

0,-Historie lanového centra

Historie vodáckých oddílu na místě současné loděnice se začala psát v roce 1966, od roku 1990 spadá areál Loděnice Vltava pod Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. Vzhledem k poloze areálu zanechala na Loděnici velkou škodu povodeň v roce 2002. Následující měsíce se nesly ve znamení stavebních prací na zcela nové budově, ke které přibylo naše lanové centrum. Tři věže a další tři sloupy se od té doby tyčí z Libeňského ostrova a lákají k lezení. Překážky jsou čas od času obměňovány, abyste i za pár let u nás zažili nové výzvy. V roce 2010 prošly sloupy celkovou výměnou, díky čemuž zatím poslední povodně v červnu 2013 přečkaly bez úhony. Pevně doufáme, že je to na dlouhou dobu naposledy...
Informace k programům

Komu jsme určeni

Provozní doba

Lanové centrum (dále jen LC) je otevřeno od dubna do října (v závislosti na počasí).

Pondělí–neděle, od 9 do 20 hodin (do soumraku), po domluvě lze realizovat program i v jinou hodinu.

Jak objednat program

Program je nutné objednat alespoň 2 pracovní dny předem. Optimální je však program objednat co nejdříve – v LC může být již plno. Programy lze objednat on-line na www.vysokalana.cz, telefonicky nebo e-mailem. Obratem vám přijde rekapitulace programu, závazné potvrzení chodí zpravidla v průběhu následujících dní, jakmile program obsadíme instruktory, abychom mohli zaručit hladký průběh programu.

Nemohu se dostavit na program – Jak ho zrušit?

Předem objednaný program lze zrušit telefonicky s dostatečným předstihem, alespoň den předem. V případě nepřízně počasí a následném zrušení programu v jeho průběhu je klientovi účtována poměrná část ceny programu.

Co si vzít s sebou

Vhodné je sportovní oblečení a obuv s ohledem na aktuální venkovní teploty. V LC je možné se převléknout. Veškeré lezecké vybavení je v ceně programu.


Pojištění účastníků

Každý účastník programu, který vede vyškolený pracovník LC, je řádně pojištěn proti úrazu. V rámci programu je nutné dodržovat Provozní řád.

Garance kvality

Co v případě špatného počasí?

Pokud není uvedeno jinak, jsou ceny uvedené u programů za osobu a hodinu! Mládež jsou všichni účastníci do 18 let


Provozní řád lanového centra DDM hl. m. Prahy

 1. Provozovatelem Lanového centra DDM hl. m. Prahy (dále jen LC) je Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8, 186 00 – Karlínské Spektrum.


 2. Přístup do areálu je možný po dohodě s provozovatelem. Volný pohyb po areálu bez vyškoleného instruktora a lezení na překážky je přísně zakázáno.


 3. Vstup na překážky je možný pouze pro proškolení instruktorem LC s jeho souhlasem a po zakoupení vstupenky – programu.


 4. Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce, a to především: používat celotělový sedací úvazek a jistící sadu s dvěmi karabinami; před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce (mimo správní budovu se zábradlím) se v každém okamžiku jistit pomocí sedacího úvazku, jistící sady a horolezeckého lana. Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu a vážného zranění!


 5. Účastník programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady:

  • Minimální výška: 120 cm
  • Minimální věk: 10 let
  • Maximální váha: 130 kg

 6. Otevírací doba:

  • LC je otevřeno od dubna do listopadu v době od 8 do 20 hodin po závazné objednávce.
  • Po domluvě je možné absolvovat program v jiný čas.

 7. V celém areálu LC je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a drogy před, během a po programu.


 8. Vstup se psy a jinými zvířaty jen po schválení provozovatele. Je zakázáno volné pobíhání psů a dalších zvířat po areálu.


 9. Návštěvníci jsou povinni oznámit pracovníkovi LC, že mají u sebe cenné věci, které je nutné uschovat. Za volně odložené věci provozovatel neručí. Provozovatel neručí za odložená kola v areálu a doporučuje návštěvníkům jejich uzamčení.


 10. Účastník programu je povinen dodržovat pokyny instruktora.


 11. Provozovatel má právo ukončit program či vyloučit osobu z programu, pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušují Provozní řád, bezpečnostní normy či pokyny pracovníků LC.


 12. Programu se nesmějí účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo drog. Účast na programu LC nedoporučujeme těhotným ženám.


 13. Před lezením doporučujeme sundat všechny prstýnky, dlouhé řetízky a dlouhé vlasy svázat gumičkou do copu, nebo je pevně upevnit sponou.


 14. Nezapomeňte, že i zde platí přirozené zákony gravitace a další běžné fyzikální jevy. Nehazardujte se svým zdravím ani zdravím svých kamarádů. Jakékoliv pokusy jsou dopředu vyloučeny.


 15. Objevíte-li jakoukoliv závadu či problém, oznamte ho instruktorovi programu, případně provozovateli LC na e-mail vysokalana@ddmpraha.cz, případně na telefon 774 706 097.


 16. Účast na programu je dobrovolná a nikdo nesmí být do programu nucen.


 17. Přejeme vám příjemné prožití neopakovatelných zážitků!


 18. Bc. Petr Bittner

  zástupce ředitele DDM hl. m. Prahy pro Karlínské Spektrum


  Olan

  vedoucí Lanového centra DDM hl. m. Prahy
Ceník

Cena všech programů je uvedena za jednu hodinu a jednu osobu. Minimální délka programu je 2 hod. (3 hod. v případě programu voda-vzduch)!

Školy a školská zařízení


Školní skupiny od 10 účastníků.

Veřejnost

Firmy


Kontakty

Olan

Lanové centrum DDM hl. m. Prahy
Libeňský ostrov
180 00, Praha 8-Libeň

e-mail: vysokalana@ddmpraha.cz
mobil: +420 774 706 097, +420 605 888 907

Sídlíme v areálu Loděnice Vltava, která patří Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Nacházíme se na Libeňském ostrově u slepého ramene Vltavy. Sedm minut pěšky od zastávky tramvaje Libeňský most. (ulicí Menclova)Fakturační údaje:

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Karlínské nám. 7
186 00 Praha 8

IČO: 00064289
DIČ: CZ00064289